Copyright

Copyright 2017 Henk de Boer. Niets van deze website mag geheel of gedeeltelijk worden overgenomen zonder mijn schriftelijke toestemming. Alle rechten op de inhoud van deze internetsite berusten bij Henk de Boer. Gebruiker erkent de (intellectuele) eigendomsrechten van Henk de Boer op de inhoud, zowel in haar geheel, als gedeelten daaruit, dan wel vervat in alle aantoonbaar daarop gebaseerde en/of daaraan ontleende informatie, ongeacht of zodanige daarop gebaseerde en/of ontleende informatie (mede) het product is van een bewerking, veredeling of prestatie door een ander dan Henk de Boer. Gebruiker mag de inhoud van deze website slechts voor eigen gebruik raadplegen en gebruiken. Het is gebruiker niet toegestaan om informatie verkregen uit deze site op niet-incidentele basis openbaar te maken, te verveelvoudigen of te verkopen in welke vorm dan ook, daaronder begrepen het al dan niet na bewerking te integreren in netwerken of op meerdere beeldschermen te verschijnen of anderszins openbaar te maken.