Disclaimer

De verwerking van de gegevens op deze site en de totstandkoming van de site is naar beste weten en met de grootste zorg uitgevoerd. Henk de Boer kan evenwel niet instaan voor de juistheid en de volledigheid van de informatie die op deze internetsite is opgeslagen en is dan ook, behoudens opzet of grove schuld van Henk de Boer, niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de via de site aangeboden informatie. Informatie die van essentieel belang is voor gebruiker dient altijd door gebruiker op juistheid te worden geverifieerd. Henk de Boer is niet aansprakelijk voor het als gevolg van een storing niet toegankelijk c.q. beschikbaar zijn van deze website voor gebruiker.